Metodiskais atbalsts nelielajiem Latgales muzejiem

2021. gada 8.un 9. septembrī Rēzeknē, Latgales kultūrvēstures muzejā notiek seminārs "Vitamīni mazajiem muzejiem". Semināra mērķis ir tieši nelielo reģiona muzeju darba pilnveide, sniedzot lietpratīgu un racionālu ieskatu un konsultāciju muzeja pārvaldībā un stratēģiskajā plānošanā, muzeja pamata dokumentu izveidē un krājuma darba vadībā.

Ilustrācija: Dermot O'Halloran | Flickr | CC BY 2.0

2020. gadā šāds seminārs notika Grobiņā, Kurzemē, kur tas pulcēja četrpadsmit muzeju vadītājas un speciālistes no astoņiem Kurzemes muzejiem. Šogad seminārā Rēzeknē, Latgalē piedalās vienpadsmit muzeju vadītājas un speciālistes no deviņiem Latgales muzejiem – Baltinavas, Bērzgales, Sakstagala, Vaboles, Maltas, Viļakas, Naujenes, Galēnu un Upītes muzejiem.  

Semināra "Vitamīni mazajiem muzejiem" pirmā nodarbība Latgales kultūrvēstures muzejā. Foto: A.Jirgensone

Nelielie muzeji Latvijas reģionos, pagastu centros, lauku teritorijās ir nozīmīgs faktors, kas ļauj  uzturēt un popularizēt vietējo materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu. Domājams, ka šo muzeju darbības stiprināšanai būs vēl lielāka nozīme pēc 2021. gadā īstenotās administratīvi teritoriālās reformas, jo daudzi no šiem muzejiem  ir ne vien mantojuma objekti, ekspozīcijas un kŗatuves, bet arī lokālo kopienu sabiedriskās un kultūras dzīves centri, un šīs darba jomas ir cieši savijušās ar muzeja komunikācijas darbu. Nelielajos muzejos bieži strādā tikai viens vai daži darbinieki, katram ir vairāki pienākumi, līdz ar to muzeja darba kvalitāti ietekmē katra speciālista un arī tehniskā darbinieka izpratne, pieredze un apgūtās prasmes. Nav noslēpums, ka finansiālā motivācija no pašvaldību puses bieži ir vāja un iespējas profesionāli pilnveidoties samazina gan attālums līdz lielākiem centriem, gan nepieciešamība pašiem segt ceļa izdevumus.

Semināra satura izveide, semināra vadīšana, kā arī vairāki organizatoriskie aspekti ir muzeju jomas ekspertes un konsultantes, Baltijas Muzeoloģijas biedrības biedres  Anitas Jirgensones un Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vecākās referentes Gundegas Dreiblates pārziņā. Ideja par nelielo muzeju darbiniekiem domātu apmācību un pieredzes apmaiņas kursu, kas sniegtu nepieciešamo "vitamīnu devu" jeb metodisko palīdzību muzeju dokumentu un politiku izstrādes, kā arī muzeja pamatdarba, īpaši krājuma darba jautājumos, radusies, vērojot nelielo muzeju dalību akreditācijas procesā un izsverot tās procedūras un darba momentus, kādos tieši vidējie un mazie muzeji sastopas ar grūtībām. Būtisks moments mācību procesā ir neformāls sarunu formāts, kas ļauj dalībniekiem aktīvāk uzdot jautājumus un stāstīt savus muzeja darba pieredzes stāstus.

Semināra pirmajā dienā dalībnieki papildina zināšanas par to, kā izstrādāt neliela muzeja nolikumu; kā veidot muzeja misiju un definēt tā stratēģiskās prioritātes; kā krājuma politikā formulēt prioritātes un noteikt konkrētā muzeja krājuma papildināšanas kritērijus. Svarīgs jautājums ir krājuma darba politikas sasaiste ar muzeja pētniecības un komunikācijas darbu.  

Otrajā semināra dienā uzmanības lokā iekļauti vairāki ikdienas krājuma darba aspekti: krājuma priekšmetu klasifikācija; priekšmetu inventarizēšana un aprakstu veidošana; deponēšana; esības pārbaužu norise un dokumentēšana; atsavināšanas un izņemšanas no muzeja krājuma korekta veikšana.

Semināra norisi finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, kursu programmu un saturu veido Baltijas Muzeologijas veicināšanas biedrība, savukārt metodisko atbalstu sniedz Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa. Īpaša pateicība vienam no reģiona lielākajiem un profesionālākajiem muzejiem – Latgales kultūrvēstures muzejam – par organizatorisko atbalstu un viesmīlību!

Tags: