Sākusies pieteikšanās Muzeju un kultūras mantojuma maģistra studijām

13. maijā sešas Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Muzeju un kultūras mantojuma studiju apakšprogrammas studentes aizstāvēja maģistra darbus un 18.jūnijā varēja dalīties priekā ar draugiem un radiem jaukajās izlaiduma svinībās, kas vainagoja centīgu darbu divu gadu garumā. Bet jau šonedēļ sākusies pieteikšanās studijām Latvijas Kultūras akadēmijā. Vēl līdz sestdienas, 9. jūlija plkst. 14:00 iespējams iesniegt dokumentus, lai pretendētu uz kādu no studiju vietām arī Muzeju un kultūras mantojuma maģistra studiju apakšprogrammā.

Muzeju un kultūras mantojuma studiju 2016. gada absolventes un pasniedzējas, no kreisās - lektore Una Sedleniece, Santa Silava, Agnese Treimane, Monta Barbina, programmas vadītāja Anita Vaivade, Inita Andžāne, Elvīra Bloma. Fotogāfijas uzņemšanas mirklī nebija klāt Lauma Lanceniece, kā arī pasniedzējas Agrita Ozola un Astrīda Rogule. Foto - J. Šakare.

Tiem, kuri vēlētos pieteikties Muzeju un kultūras mantojuma studijām šogad, noteikti ļoti interesants būtu ieskats maģistra darbu tematikā. Santas Silavas maģistra darbs bija veltīts muzeja un skolas mijiedarbībai muzejpedagoģijā. Monta Barbina aplūkoja ļoti aktuālu tēmu, proti, kāda ir muzeju loma Latvijas mazākumtautību identitātes atspoguļošanā. Agnese Treimane pētīja institucionālo faktoru nozīmi kopienas tradīciju saglabāšanā, analizējot Kurzemes lībiešu piemēru. Inita Andžāne savā darbā pievērsās jauna muzeja - Rīgas sabiedriskā transporta muzeja - izveides nosacījumu izpētei. Elvīra Bloma reflektēja par jēdziena "mūsdienīgs muzejs" izpratni Komiksu un karikatūru muzeja izveides kontekstā. Lauma Lanceniece analizēja Latvijas Fotogrāfijas muzeja 19. gs. 2.puses - 20. gs. sākuma krājuma potenciālu jaunas ekspozīcijas veidošanā. 

Bet nu laiks Latvijas Kultūras akadēmijas informācijai par pieteikšanos studijām:

Latvijas Kultūras akadēmija 2016. gadā uzņem studējošos Muzeju un kultūras mantojuma maģistra studijās, piedāvājot gan budžeta, gan maksas studiju vietas. Uzņemšana šajā maģistra studiju apakšprogrammā notiek reizi divos gados. 

Studijas ir piemērotas gan kultūras mantojuma institūciju un muzeju darbinieku profesionālajai pilnveidei, gan ikvienam interesentam, kas vēlas padziļināt zināšanas izvēlētajā studiju jomā vai savu darbību uzsākt kultūras mantojuma pētniecībā un saglabāšanā. Studiju apakšprogramma sniedz mūsdienīgu izpratni par kultūras mantojuma apzināšanas, izpētes, interpretācijas un saglabāšanas teorētisko pamatojumu, mantojuma pārvaldību un muzealizācijas procesiem. Studiju gaitā tiek iepazīta kultūras mantojuma institūciju un to skaitā muzeju darba specifika. 

Muzeju un kultūras mantojuma studiju kursus – tai skaitā muzeju un kultūras mantojuma teorija, muzeju krājuma un kultūras mantojuma saglabāšana, pārvalde un komunikācija, materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma konceptualizācija tiesībās, muzeju darba organizācija, kultūras mantojuma digitalizācija, Latvijas senās vēstures pieminekļi u.c. – studējošie apgūst gan lekciju un semināru formā, gan piedaloties praktiskās nodarbībās kultūras mantojuma institūcijās, muzeju krātuvēs un ekspozīcijās, kā arī rīkotos studiju braucienos Latvijā un ārvalstīs. Studiju kursu docēšanā ir iesaistīti zinoši un profesionālās darbības ziņā pieredzējuši kultūras mantojuma un muzeoloģijas speciālisti Latvijā, savukārt starptautiski aktuāli diskutētos jautājumos tiek pieaicināti viespasniedzēji no ārvalstīm. 

Aizvadītās divgades ietvaros noritējušas vairākas ārvalstu pasniedzēju lekcijas un meistarklases: Grieķijas Nacionālās galerijas kuratores Katerīnas Tavanci lekcijas par kultūras priekšmetu nelegālās aprites novēršanu, Kalmāras novada muzeja speciālista un Linneja Universitātes lektora Ebes Vestergrena lekcijas muzeju pedagoģijā; Džona Hopkinsa Universitātes lektores Lindas Norisas meistarklases par radošuma veicināšanu muzeju darbā. Nemateriālā kultūras mantojuma tiesībām veltītā starptautiskā pētniecības seminārā bijusi iespēja dzirdēt Igaunijas, Irānas, Apvienotās Karalistes un Francijas pētnieku priekšlasījumus. Sadarbībā ar Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību noritējis studiju brauciens, muzeologu Petera van Menša un Leontīnes Meijeres-van Menšas vadībā iepazīstot Berlīnes muzeju darbu, un par šo pieredzi lasāms maģistrantu rakstu sērijā “Berlīnes pavasaris”:

Ebes Vestergrena (Zviedrija) meistarklase muzejpedagoģijā Pastariņa muzejā. LKA publicitātes foto.

Linda Norisa (ASV) lekcijā par sabiedrības iesaistīšanu muzeja darbā no lekciju un semināru cikla "Dialogā balstīta mācīšanās: radošums muzeja darbā". Foto - J.Šakare.

Muzeju un kultūras mantojuma studiju studentes Berlīnes Kroicbergas pašvaldības muzejā kopā ar lektorēm: Berlīnes Eiropas kultūru muzeja direktores vietnieci Leontīni Meijeri - van Menšu un Unu Sedlenieci. Foto - J.Šakare.

Studiju procesa, kā arī pētniecības attīstībai Latvijas Kultūras akadēmija sadarbojas ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, Latvijas Nacionālo kultūras centru, Latvijas Nacionālo bibliotēku un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju. Studiju procesu pastāvīgi atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija, un studiju ietvaros regulāri tiek rīkotas Latvijas un ārvalstu speciālistu vieslekcijas un veicināta studējošo iesaiste muzeju un kultūras mantojuma pārvaldības starptautiski un nacionāli aktuālajās norisēs. Maģistrantūras studijas piedāvā teorētiski sakņotas zināšanas saistīt ar praktisku pieredzi, kas gūstama kultūras mantojuma institūcijās un muzejos Latvijā, tai skaitā Latvijas Kultūras akadēmijas struktūrvienībās – Eduarda Smiļģa Teātra muzejā un Rīgas Kino muzejā – un sadarbības organizācijās. 

Paralēli studijām maģistrantiem ir iespējas vienu semestri studēt kādā no ārvalstu sadarbības augstskolām ERASMUS+ programmas ietvaros, kā arī izmantot ERASMUS+ piedāvātās prakses iespējas kādā no Eiropas kultūras institūcijām.

Plašāk par apakšprogrammu, budžeta vietām, studiju maksu, pieteikšanos studijām un iestājpārbaudījumiem lasiet LKA mājaslapā. Dokumentu pieņemšana studijām notiek līdz 9. jūlijam. 

Papildu informācija:

Aija Melbārde, starptautisko sakaru un komunikācijas speciāliste,

Latvijas Kultūras akadēmija,

Tel. 67114807, 29740077

http://www.lka.edu.lv 

https://twitter.com/LKAkademija

https://www.facebook.com/LKAkademija