Vitamīni mazajiem muzejiem

Šodien un rīt, 3. un 4. septembrī Grobiņā, Lielajā ielā 84, Zentas Mauriņas piemiņas istabās notiek Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības rīkotie kursi nelielo muzeju vadītājiem un speciālistiem "Vitamīni mazajiem muzejiem". Darba kārtībā ir gan vispārīgi muzeja darba organizācijas jautājumi, gan ikdienas krājuma darba dažādu aspektu apspriešana. 

Attēlā: kursu "Vitamīni mazajiem muzejiem" nodarbību vada Gundega Dreiblate

Grobiņā pulcējušies četrpadsmit muzeju vadītājas un speciālistes no astoņiem Kurzemes muzejiem – Bārtas, Kazdangas, Vērgales, Apriķu, Kandavas un Lapmežciema muzejiem, kā arī no Gaviezes senlietu krātuves un, protams, viesus laipni uzņem Zentas Mauriņas piemiņas istabas saimnieces. 

Vidējie un mazie muzeji Latvijas reģionos, novadu un pagastu centros, lauku teritorijās ir entuziasma pilni vākt un uzturēt lokālo kultūras mantojumu. Bieži arī vietējo kopienu sabiedriskā un kultūras dzīve ir nelielo muzeju vadītāju un speciālistu pārziņā. Šādos muzejos darbinieku skaits ir neliels, katram ir vairāki pienākumi, līdz ar to muzeja darba kvalitāti ietekmē katra speciālista un arī tehniskā darbinieka izpratne, iegūtās prasmes un pieredze. Nav noslēpums, ka finansiālā motivācija no pašvaldību puses bieži ir vāja un iespējas profesionāli pilnveidoties samazina gan attālums līdz lielākiem centriem, gan nepieciešamība pašiem segt ceļa izdevumus.

Tādēļ Baltijas Muzeoloģijas biedrības biedre, pieredzējusī muzeju jomas eksperte Anita Jirgensone ierosināja izveidot tieši nelielo muzeju darbiniekiem domātu apmācību un pieredzes apmaiņas kursu, kas sniegtu nepieciešamo "vitamīnu devu" jeb metodisko palīdzību tieši muzeju dokumentu un politiku izstrādes, kā arī muzeja pamatdarba, īpaši krājuma darba jautājumos. Kursu satura izveidē un vadīšanā iesaistījusies arī Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vecākā referente Gundega Dreiblate.

Kursa gaitā dalībnieki papildina zināšanas par to, kā izstrādāt neliela muzeja nolikumu; kā veidot muzeja misiju un definēt tā stratēģiskās prioritātes; kā krājuma politikā formulēt prioritātes un noteikt konkrētā muzeja krājuma papildināšanas kritērijus. Tēmu lokā iekļauti arī vairāki ikdienas krājuma darba aspekti: krājuma priekšmetu klasifikācija; priekšmetu inventarizēšana un aprakstu veidošana; deponēšana; esības pārbaužu norise un dokumentēšana; atsavināšanas un izņemšanas no muzeja krājuma korekta veikšana.

Kursu norisi finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, organizatorisko darbu, kursu programmu un saturu veido Baltijas Muzeologijas veicināšanas biedrība, savukārt metodisko atbalstu sniedz Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa. Pateicība arī Grobiņas novada domei par atbalstu un viesmīlību!

Tags: