Margaritas Miglānes atmiņu grāmatas atvēršana

2023. gada 13. jūlijā Andreja Upīša memoriālajā muzejā sirsnīgā atmosfērā tika svinēta muzeja pirmās direktores Margaritas Miglānes atmiņu grāmatas “Loma mūža vidū" atvēršana. Grāmatas sastādītājs un komentāru autors ir Dr. philol. Jānis Garjāns, tā ir jaunākais izdevums “Muzeoloģijas bibliotēkā” – grāmatu sērijā, kuras uzdevums ir rosināt Latvijas muzeju darbiniekus domāt par sava darba jēgu un muzeja kā sociālas institūcijas sūtību.

Visu foto autore: Zane Grudule, Memoriālo muzeju apvienība

Margaritas vārda dienā Andreja Upīša muzeja izstāžu un pasākumu telpā bija pulcējušies cilvēki, kuri pazina Margaritu Miglāni personīgi, kuri bija strādājuši kopā ar viņu vai varbūt bija jutuši viņas aktīvās un vitālās personības ietekmi un starojumu sabiedriskajā dzīvē, Andreja Upīša muzeja izstādēs un pasākumos, kā arī citos svarīgos notikumos Latvijas kultūras un muzeju dzīvē 20. gadsimta 70.-90.gados.

Ievadvārdus saka Memoriālo muzeju apvienības direktore Rita Meinerte

Arnis Koroševskis, literatūrzinātnieks, literatūras kritiķis, monogrāfijas par Andreju Upīti "Lielais noliedzējs" autors, Memoriālo muzeju apvienības Andreja Upīša memoriālā muzeja vecākais speciālists

Pasākuma dalībnieki

Pasākumu vada Una Sedleniece, grāmatas izdevēja – Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības – pārstāve

Runā Jānis Garjāns, grāmatas "Loma mūža vidū" sastādītājs un komentāru autors

Grāmatas sastādītājs un teksta komentētājs Jānis Garjāns dalījās pārdomās par atmiņu sagatavošanu publikācijai un, viņaprāt, zīmīgākajām atmiņu tekstā ieraugāmajām laikmetu un atmiņu autores personību raksturojošajām liecībām, kā arī pateicās Margaritas Miglānes ģimenei, dēlam Krišjānim Miglānam, dažādu Latvijas muzeju pētniekiem un krājuma speciālistiem par atbalstu atmiņu teksta sagatavošanā publikācijai. 

Jānis Garjāns pateicas Krišjānim Miglānam par atbalstu

Jānis Garjāns pateicas Andrai Lazdānei, Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma glabātājai

Margaritas Miglānes atmiņu manuskripts atrodas Andreja Upīša memoriālā muzeja krājumā un arī līdz šim bija pieejams interesentiem, bet šī publikācija varētu ievērojami paplašināt atmiņu lasītāju, tostarp arī pētnieku, studentu un citu ieinteresēto cilvēku loku, kuri nu var caur autores viegli un veikli lasāmajām, bieži subjektīvi iekrāsotajām atmiņu etīdēm gūt ieskatu padomju perioda kultūras dzīvē un tā laika kultūras personību raksturojumos, neliela personībai veltīta muzeja veidošanas procesā, darbībā un attīstībā. Kā atzīmēja Memoriālo muzeju apvienības direktore Rita Meinerte, droši var teikt, ka tādēļ izdevums ir ne vien dāvana plašākai sabiedrībai, bet arī Andreja Upīša memoriālajam muzejam, Memoriālo muzeju apvienībai un Latvijas muzejiem.

Noslēgumā, sarunā iesaistoties Margaritas Miglānes kolēģēm gan no Andreja Upīša memoriālā muzeja, gan Eduarda Smiļģa Teātra muzeja un Rakstniecības un mūzikas muzeja, pasākuma dalībnieki piedzīvoja vēl daudz interesantu un arī gana jautru brīžu, kas pakāpeniski pārauga saviesīgās sarunās pie vīna glāzes.

Rita Rotkale, teātra zinātniece un vēsturniece 

Ruta Cimdiņa, Memoriālo muzeju apvienības Jāņa Akurātera muzeja vecākā speciāliste

Māra Eņģele, literatūras vēsturniece

Literatūrzinātniece Līvija Volkova, kura no 1978. līdz 1986. gadam strādāja arī Andreja Upīša muzejā Skrīveros un Rīgā, sarunā ar Arni Koroševski 

Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība pateicas visiem, kuri piedalījās izdevuma sagatavošanā un izdošanā, kā arī Valsts kultūrkapitāla fondam, kā atbalsts grāmatas ceļā pie lasītājiem ir bijis ļoti nozīmīgs.

Pasākuma attēlu galerija

Teksts: Margarita Miglāne

Komentāri: Jānis Garjāns

Dizains: Zane Ernštreite

Korektore: Elita Priedīte

Attēlu apstrāde: Ints Sedlenieks

Izdevējs: Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība

Iespiests Jelgavas tipogrāfijā

Izdošanas gads: 2023, 160 lpp.

ISBN: 978-9934-8287-7-5

Grāmatu var iegādāties Andreja Upīša memoriālajā muzejā, darba laikā. Viena eksemplāra cena - 10 euro. Ja ir vēlme iegūt lielāku eksemplāru skaitu, lūgums rakstīt pieprasījumu uz Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības e-pastu muzeologi@gmail.com.